Πιστοποιήσεις ISO

1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών


Η CONTRUST ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 27001:2013.

Το ISO/IEC 27001:2013 είναι το μόνο ελεγχόμενο Διεθνές Πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS). Το σύστημα αξιοποιεί την αξιολόγηση των πιθανών ρίσκων για τις σημαντικές πληροφορίες που διαχειρίζεται η εταιρεία και βοηθά στην επιλογή των κατάλληλων ελέγχων ασφαλείας ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι και να συντηρείται η ακεραιότητα των πληροφοριών αυτών.

Με την πιστοποίηση ISO/IEC 27001:2013 βεβαιώνεται ότι η CONTRUST έπειτα από επιθεώρηση των Συστημάτων Ασφαλείας της λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για ένα Σύστημα Διαχείρισης Εμπιστευτικών Πληροφοριών έχοντας αναπτύξει συγκεκριμένες ειδικές διαδικασίες που απαιτούνται.

Ο έλεγχος προς πιστοποίηση του προτύπου ISO/IEC 27001:2013 έγινε από επιθεωρητή της εταιρείας DQS, η οποία δραστηριοποιείται για περισσότερα από 35 χρόνια στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης και διαδικασιών, μέλος του Διεθνούς Δικτύου Πιστοποίησης IQNET.

2. Πολιτική Ποιότητας Πληροφοριών


Η CONTRUST έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015.

Πρόκειται για ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο που περιγράφει τις απαιτήσεις για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας μιας εταιρείας. Το ISO 9001:2015 περιλαμβάνει τoν προσδιορισμό και τον έλεγχο των διαδικασιών που επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας, καθώς και τη διαρκή βελτίωση αυτών των διαδικασιών.

Με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015, η CONTRUST υιοθέτησε μεθόδους που έχουν ως στόχο να εξασφαλίζουν ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια, γρήγορη ανταπόκριση στις αλλαγές του περιβάλλοντος (αγοράς και τεχνολογίας) και αυξημένη αποτελεσματικότητα. Προβλέπονται διαδικασίες για την εξασφάλιση των πλέον σύγχρονων μέσων για την παραγωγή, τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού σε νέες τεχνικές, την αναγνώριση της ποιότητας των υπηρεσιών σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης ακόμη και μετά την παράδοσή τους στους πελάτες.

Ο έλεγχος προς πιστοποίηση του προτύπου ISO 9001:2015 έγινε αντίστοιχα από επιθεωρητή της εταιρείας DQS, μέλος του Διεθνούς Δικτύου Πιστοποίησης IQNET.

Scroll to Top