ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η Εταιρεία μας «CON.TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), συστάθηκε και ασχολείται επί σειρά ετών με την ενημέρωση οικονομικών απαιτήσεων σύμφωνα με το Νόμο 3758/2009 και είναι εγγεγραμμένη με Α.Μ. 19/23-07-2010 που τηρείται στο Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ειδικότερα, ο σκοπός της Εταιρείας μας είναι η εξώδικη ενημέρωση οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους έναντι των δανειστών, που προέρχονται από συμβάσεις πίστωσης και εγγύησης και νόμιμες εμπορικές συναλλαγές, όπως αγορές αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χορήγηση δανείων, εγγυήσεων και πιστώσεων, χρήση πιστωτικών καρτών καθώς και η διαπραγμάτευση  με τους οφειλέτες του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών τους οφειλών, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των δανειστών-πελατών μας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο 3758/2009 όπως αυτός ισχύει. Η εξώδικη ενημέρωση των οφειλετών πραγματοποιείται με τηλεφωνική επικοινωνία.

Η παρούσα Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων με τα οποία επικοινωνεί η Εταιρεία μας για την εκπλήρωση των  συμβατικών της υποχρεώσεων έναντι των πελάτων της.

Η Εταιρεία μας δεσμεύεται και σέβεται  την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και  εφαρμόζει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679 (εφεξής «Γ.Κ.Π.Δ.»), του εθνικού νομικού πλαισίου (Ν. 4624/2019 κ.α.), καθώς και το σύνολο των αποφάσεων της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής ενώ λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με σκοπό  την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται διασφαλίζοντας παράλληλα τη νομιμότητα της επεξεργασίας αυτών.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εάν ο επισκέπτης είχε επισκεφτεί τον άλλο ιστότοπο.

2. ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία μας τηρεί και εν γένει επεξεργάζεται τα απολύτως αναγκαία  απαραίτητα και κατάλληλα προσωπικά δεδομένων για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού όπως δεδομένα ταυτοποίησης, δεδομένα επικοινωνίας και διεύθυνσης καθώς και οικονομικά δεδομένα που σχετίζονται με πληροφορίες εμπορικών συναλλαγών.

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΜΩΝ

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αφορά σε άτομα άνω των 18 ετών με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στην Εταιρεία μας μέσω των Εντολών Ανάθεσης των πελατών μας. Σε καμμιά περίπτωση η Εταιρεία μας δεν τα συλλέγει από τα ίδια τα υποκείμενα.

5. Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον Νόμο. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα των υποκειμένων με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων που έχει έναντι των πελατών της ή την συμμόρφωσή της με έννομη υποχρέωση και για όποιο άλλο λόγο προβλέπεται στο άρθρο 6 του Γ.Κ.Π.Δ., καθώς και στην εθνική νομοθεσία.

6. ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται εντός της ελληνικής επικράτειας. Στην περίπτωση, κατά την οποία ενδεχομένως προκύψει ανάγκη διαβίβασης προσωπικών δεδομένων σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτη χώρα, τότε η Εταιρεία μας θα το πράξει υπό την προϋπόθεση τήρησης των σχετικών διατάξεων του ΓΚΠΔ (αρθρ. 44 εως 50).

7. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Εταιρεία μας για την πλήρη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Ωστόσο, αν προκύψει διαβίβαση σε τρίτους, αυτό γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης. Επίσης, τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν από την Εταιρεία μας                      σε αστυνομικές, εισαγγελικές, φορολογικές ή εποπτικές Αρχές σε συμμόρφωση έννομης υποχρέωσής της.

8. ΡΟΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία είναι ο «Εκτελών την Επεξεργασία» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται για λογαριασμό των πελατών μας οι οποίοι είναι οι «Υπεύθυνοι Επεξεργασίας» και κατά συνέπεια καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας αυτών.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η Εταιρεία μας τηρεί τις παρακάτω αρχές επεξεργασίας προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Γ.Κ.Π.Δ.:

 • Αρχή Νομιμότητας και Διαφάνειας.
 • Αρχή Περιορισμού του σκοπού.
 • Αρχή Ελαχιστοποίησης των δεδομένων.
 • Αρχή της Ακριβείας των δεδομένων.
 • Αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης.
 • Αρχή της Αντικειμενικότητας, Ακεραιότητας και Εμπιστευτικότητας.
 • Αρχή της Λογοδοσίας.

10. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Εταιρεία τηρούνται για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας και βάση της σχετικής νομοθεσίας. Κατόπιν της παρέλευσης αυτού του διαστήματος η Εταιρεία προβαίνει στην ασφαλή διαγραφή ή/και καταστροφή αυτών.

11. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων, τα δεδομένα του οποίου υποβάλλονται σε επεξεργασία δύναται να ασκήσει τα Δικαιώματα που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων. Συγκεκριμένα έχει τα παρακάτω Δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα Πρόσβασης στα δεδομένα, ζητώντας και λαμβάνοντας πληροφόρηση για τα δεδομένα που τον αφορούν.
 2. Δικαίωμα Διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.
 3. Δικαίωμα Διαγραφής δεδομένων.
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων.
 5. Δικαίωμα Εναντίωσης της επεξεργασίας των δεδομένων.

Η Εταιρεία επικουρεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την ικανοποίηση των Αιτημάτων. Στην περίπτωση κατά την οποία η Αίτηση εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3758/2009 διαχειρίζεται αναλόγως από την Εταιρεία μας.

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Πέραν της άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων, ο Γ.Κ.Π.Δ. παρέχει την δυνατότητα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  σε περίπτωση που το Υποκείμενο Δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορά παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό (Στοιχεία Α.Π.Δ.Π.Χ.: ταχυδρομική διεύθυνση Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr / τηλ. 210 6475600).

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Βουλιαγμένης και Θράκη 1, Τ.Κ. 167 77, Ελληνικό Αττικής, Ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@contrustsa.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 10-07-2023

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιήσει ή να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Scroll to Top